• UAB „Statybų birža“
 • Žalgirio g. 108-210
 • LT-09300 Vilnius

 • Įm.k. 125588683
 • PVM LT255886811
 • LT297290000011467617
 • AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 • „Statybų biržos" telefonai
 • +370 68615807, 68692280
 • info@lsb.lt
Printer Peržiūrėti
 1. Sutarties dalykas
  „Statybų birža“ internetinės duomenų bazės prenumerata.
 2. Prenumeratos laikotarpis ir kaina
  Nurodyta šios sutarties Specialioje dalyje.
 3. „Statybų birža“ (SB) įsipareigoja
  1. Suteikti Prenumeratoriui unikalų prenumeratoriaus slaptažodį duomenų bazės skaitymui internete On-line - prenumeratos laikotarpiui. Internetinės bazės adresas ir objektų geografija surašyti Specialioje dalyje.
  2. Nemokamai pratęsti sutartį, jeigu dėl SB kaltės Prenumeratorius negalėjo prisijungti prie duomenų bazės. Sutartis pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.
 4. Prenumeratorius įsipareigoja
  1. Neperduoti Prenumeratoriaus slaptažodžio trečiosioms šalims (išskyrus Prenumeratoriaus filialams), atstovybėms, dukterinėms įmonėms ar įmonėms, kuriose Prenumeratoriui bet kokia proporcija nuosavybės teise priklauso nors dalis įmonės kapitalo, Lietuvos Respublikoje ir/ar kitose valstybėse. Prenumeratorius, pastebėjęs, kad jo slaptažodžiu naudojasi tretieji asmenys, privalo nedelsiant pranešti apie tai SB.
  2. Bet kokiu būdu ar forma visam laikui ar laikinai neperkelti visą "On – line" sistemoje esančios informacijos turinį ar esminę jo dalį į kitą laikmeną, taip pat bet kokiu būdu nepadaryti viešai prieinamą visą tokios informacijos turinį ar esminę jo dalį platinant tokios informacijos ar jos dalies kopijas, jas nuomojant, perduodant visą informacijos turinį ar esminę jo dalį kompiuterių tinklais (internete) ar kitais perdavimo būdais.
  3. Prenumeratoriui pažeidus šios sutarties Bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktus, SB turi teisę panaikinti prenumeratoriaus slaptažodį arba nutraukti šią sutartį. Tokiu atveju Prenumeratorius privalo sumokėti baudą, lygią trigubai prenumeratos kainai, nurodytai Specialiosio dalies 3 punkte.
  4. Nedelsiant, t.y. per 1 (vieną) darbo dieną informuoti SB, jei Prenumeratorius negalėjo prisijungti prie duomenų bazės.
 5. Apmokėjimas
  1. Sutarties Šalys susitarė, kad už Prenumeratą, bus apmokama šios sutarties Specialioje dalyje nustatyta tvarka.
  2. Apmokėjimas pagal šią Sutartį bus vykdomas iki specialioje dalyje nurodytų terminų pagal „SB" pateiktą išankstinę sąskaitą apmokėjimui. SB pateikia Prenumeratoriui PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po apmokėjimo.
  3. Prenumeratorius, praleidęs šioje sutartyje nustatytą apmokėjimo terminą, SB reikalavimu sumoka SB 0,2% (nulis kablelis du procento) delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
  4. Pasikeitus PVM dydžiui, Prenumeratorius už naują prenumeratos laikotarpį moka tokį PVM, kuris bus nustatytas pagal tuo metu galiojantį LR PVM įstatymą.
 6. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas ir pratęsimas
  1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja iki prenumeratos pabaigos (žr. Specialioje dalyje). Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus naują laikotarpį ir kainą, kurie bus nurodyti naujoje sąskaitoje.
  2. SB turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą, jei Prenumeratorius neapmokėjo už prenumeratą Specialioje dalyje nustatyta tvarka. Sutarties vykdymas atnaujinamas po savaitės nuo skolos likvidavimo momento.
  3. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį anksčiau jos galiojimo pabaigos vienašališkai, jeigu viena iš Šalių nevykdo savo įsipareigojimų, arba vykdo juos netinkamai ir tai sudaro esminį šios Sutarties pažeidimą. Apie tokį sutarties vienašališką nutraukimą pranešama raštu (registruotu laišku arba faksu) ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.
  4. Jei Sutartis nutraukiama nepasibaigus terminui, Šalys privalo vykdyti savo įsipareigojimus iki Sutarties pirmalaikio nutraukimo datos.
 7. Ginčų sprendimas
  1. Visi dėl Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiamas teisme pagal SB buveinės vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 8. Force Majeure
  1. Jei dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. birželio 15 d. nutarime Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majore) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" nurodytų kliūčių (karas, stichinės nelaimės, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kt.), neįmanoma vykdyti Sutarties reikalavimų, Šalys pratęsia Sutarties galiojimą tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokiam pačiam laikotarpiui, kiek kliūtys tęsis.
  2. eigu išvardintos priežastys tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, Šalys turi teisę nutraukti Sutartį ir nekompensuoti viena kitai Sutarties vykdymo išlaidų.
 9. Naudojimosi internetine duomenų baze techniniai reikalavimai ir taisyklės
  1. Programinė įranga: operacinė sistema Windows, Linux, MacOS, ekrano plotis 1200px+, naršyklės Chrome v80+, Firefox v80+, Edge v80+, Safari for MacOS v12+ su įjungtais slapukais (cookies) ir Javascript.
  2. Interneto ryšys: pastovus vietinis ir tarptautinis ryšys, ryšio greita veika ne mažiau 256Kbps vienam kompiuteriui.
  3. Nesant nors vienam nurodytam parametrui SB neprisiima atsakomybės dėl galimo On-line sistemos nefunkcionavimo arba sutrikimo.
 10. Kitos sąlygos
  1. Visos teisės į informaciją "On-line" sistemoje priklauso SB bei yra saugomos bei ginamos Lietuvos Respublikos įstatymų. Bet kokios informacijos ar jos dalies iš "On-line" sistemos reprodukavimas ir perpardavimas bet kokia forma, taip pat naudojimas ne pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį, be SB sutikimo yra neleistinas bei draudžiamas. Pažeidęs šią pareigą, Prenumeratorius privalo atlyginti SB dėl tokio pažeidimo SB turėtus nuostolius.
  2. Šalių sutarimu tuo atveju, jei kuri nors šios sutarties nuostatų ar bent kurios iš jų taikymas bus pripažintas kokiu nors atžvilgiu negaliojančiu, neteisėtu ar neįgyvendinamu, tai neturės įtakos likusių šios sutarties nuostatų taikymui, galiojimui, teisėtumui bei įgyvendinimui. Negaliojanti nuostata bus keičiama į galiojančią, kuri bus priimtina abiem šalims.
  3. Ši sutartis vykdoma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
  4. Visi pranešimai bei visa informacija, susijusi su šios sutarties vykdymu, siunčiama raštu (faksu arba registruotu laišku) šioje sutartyje nurodytais rekvizitais, adresuojant tokį pranešimą šią sutartį pasirašiusiems šalių atstovams.